Solidarisch trotz Corona

باتوجه به وضعیت فعلی ویروس کروناو شیوع آن در نظر داریم به همدیگر کنیم تا کسی در این شرایط تنها نماند.

Home Solidarisch trotz Corona

همسایه عزیز:

ما می خواهیم در مواردی مانند خرید کردن,مراقبت از کودکان,قرض دادن و مبادله وسایل روزمره به یکدیگرکمک کنیم.

ما همچنین در نظر داریم در صورت بروز هر گونه مشگلی از همسایگانی که در کمپ های پناهندگان در صورتی که در حال حاضر آنها نتوانند از مددکاران اجتماعی مشاوره دریافت کنندحمایت کنیم.

منشاء جنسیت یا تمایلات جنسی نقشی ندارد. لطفا به همسایگان ما که تلفن هوهشمند ندارند و درانتقال اطلاعات دچار مشگل هستند نیز فکر کنید.

آیا به کمک نیاز دارید?

شماره تلفن

آیا می توانید کمک کنید?

مادر برنامه پیام رسان تلگرام یک گروه چت ایجاد کرده ایم. بنابراین هر کس می تواند کمک ارائه دهد و یا دریافت نماید.

اگر انگلیسی یا آلمانی نمی توانید صحبت کنید فقط به زبان مادری خود بنویسید.

نحوه پیوستن به گروه:

  1. برنامه تلگرام را بارگیری نماید. (iOS, Android, Mac OS, Windows. Linux)**
  2. به گروه محلی خود در تلگرام

بپیوندید در صورت سوء ظن جدی به ویروس کرونابا شماره تلفن 08005554666 تماس بگیرید. در موارد فوریت های پزشکی با شماره تلفن 112 تماس حاصل فرمایید در صورت خشونت در خانواده ها: خشونت علیه زنان با شماره(08000116016)تماس حاصل فرمایید. محافظت از کودکان(08002010111)

تماس با ما

corona-soli-ffm@systemli.org
PGP-Key (Fingerprint: 8329 D644 59B2 9484 FD6C F8AE 8ACC E59E 6750 27BD)